درخواست تصحیح مجدد

درخواست تصحیح مجدد (Enquiry on Results Request)

داوطلبان گرامی در صورت عدم رضایت از نتیجه خود در آزمون، می توانند حداکثر تا ۶ هفته بعد از تاریخ آزمون کتبی، درخواست خود مبنی بر تصحیح مجدد کلی و یا بخشی از آزمون را درخواست نمایند.

فرم اعتراض به نتایج آزمون ( فرم EOR )  از روی سایت موسسه  قابل دانلود می باشد.

هزینه درخواست تصحیح مجدد  ۱،۲۰۶،۰۰۰ تومان  می باشد که هنگام ثبت درخواست اعتراض دریافت خواهد شد.

پس از تصحیح مجدد، درصورت وارد بودن اعتراض و احراز بروز خطا در نمره دهی که منجر به افزایش نمره داوطلب در هر بخشی شود، کل وجه هزینه اعتراض به داوطلب مسترد می شود و برای ایشان کارنامه جدید صادر خواهد شد.

بایستی اصل کارنامه داوطلب تا مشخص شدن نتیجه بررسی مجدد، نزد مرکز آزمون بماند، جهت ثبت اعتراض به نمره چنانچه کارنامه خود را دریافت نموده اید ، اصل کارنامه را به همراه فرم تکمیل شده EOR  و فیش واریزی برای دفتر موسسه ارسال نمایید و در صورتیکه اصل کارنامه خود را دریافت نکرده اید لطفا تصویر فیش واریزی و فرم تکمیل شده  EOR  را به آدرس ایمیلtrf@add-ielts.ir  ارسال نمایید.

توجه داشته باشید درفاصله زمانی ثبت درخواست اعتراض تا دریافت نتیجه ، امکان درخواست صدور و ارسال کارنامه اضافی وجود ندارد.

بررسی اعتراض ها توسط IDP انجام شده و اعلام نتیجه با توجه به درخواست اعتراض داوطلب بر روی تعداد بخش های آزمون ممکن است بین  ۳تا ۲۱ روز از ثبت درخواست تصحیح مجدد به طول انجامد.

Important Details:

    1. Enquiry on Results are to be requested no later than 6 weeks after the sitting of the L, W, R test.
    2. Payment is to be made in full before remarking will commence.
    3. Test takers must forfeit their original TRF during this process.
    4. You can request all components from one test sitting to be remarked.
  1. If any component is remarked higher than the original score you will receive:

––A full refund

––A reprinted TRF

Results:

The release of your results usually ranges from 3 to 21 days depending on several factors including the number of components requested to be remarked. If you have not received a response after 28 days, please contact your test centre

مکان موسس پاراکس به آدرس زیر تغییر یافت:

بلوار سجاد – بین سجاد ۱۴ و ۱۶

پلاک ۳۴۲ طبقه دوم