آزمون های آزمایشی IELTS

پاراکس نماینده رسمی برگزاری آزمون های رسمی IELTS در مشهد جهت آمادگی بیشتر و صرفه جویی در هزینه ثبت نام در آزمون اصلی به صورت مکرر آزمون های آزمایشی IELTS در مشهد را برگذار می نماید.

لیست آزمون های آزمایشی IELTS در مشهد

وضعیتنام آزموننوع آزمونتاریخ برگزاریهزینه آزمون
پایان ثبت نامMashhad - November 22, 2019 - Mock Academic - ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۸/۰۹/۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - November 22, 2019 - Mock General - GTجنرال آزمایشی۱۳۹۸/۰۹/۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - December 27, 2019 - Mock Academic (version 19) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۸/۱۰/۰۶۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - December 27, 2019 - Mock General (version 19) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۸/۱۰/۰۶۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - January 24, 2020 - Mock Academic (version 14) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۸/۱۱/۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - January 24, 2020 - Mock General (version 14) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۸/۱۱/۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - April 03, 2020 - Mock Academic (version 12) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۹/۰۱/۱۵۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - April 03, 2020 - Mock General (version 12) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۹/۰۱/۱۵۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMay 08, 2020 - Mock Academic (version 17) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۹/۰۲/۱۹۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMay 08, 2020 - Mock General (version 17) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۹/۰۲/۱۹۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - May 29, 2020 - Mock Academic (version 11) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۹/۰۳/۰۹۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - May 29, 2020 - Mock General (version 11) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۹/۰۳/۰۹۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - June 26, 2020 - Mock Academic (version 15) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۹/۰۴/۰۶۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - June 26, 2020 - Mock General (version 15) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۹/۰۴/۰۶۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - July 24, 2020 - Mock Academic (version 19) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۹/۰۵/۰۳۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - July 24, 2020 - Mock General (version 19) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۹/۰۵/۰۳۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - September 04, 2020 - Mock Academic (version 16) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۹/۰۶/۱۴۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad- September 04, 2020 - Mock General (version 16) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۹/۰۶/۱۴۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمونMashhad - November 06, 2020 - Mock Academic (version 14) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۹/۰۸/۱۶۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمونMashhad - November 06, 2020 - Mock General (version 14) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۹/۰۸/۱۶۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

مکان موسس پاراکس به آدرس زیر تغییر یافت:

بلوار سجاد – بین سجاد ۱۴ و ۱۶

پلاک ۳۴۲ طبقه دوم