آزمون های آزمایشی IELTS

پاراکس نماینده رسمی برگزاری آزمون های رسمی IELTS در مشهد جهت آمادگی بیشتر و صرفه جویی در هزینه ثبت نام در آزمون اصلی به صورت مکرر آزمون های آزمایشی IELTS در مشهد را برگذار می نماید.

لیست آزمون های آزمایشی IELTS در مشهد

وضعیتنام آزموننوع آزمونتاریخ برگزاریهزینه آزمون
پایان ثبت نامMashhad - March 01, 2019 - Mock Academic (version 16) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۷/۱۲/۱۰۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 01, 2019 - Mock General (version 16) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۷/۱۲/۱۰۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - April 12, 2019 - Mock Academic (version 17) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۸/۰۱/۲۳۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - April 12, 2019 - Mock General (version 17) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۸/۰۱/۲۳۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - May 17, 2019 - Mock Academic (version 14) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۸/۰۲/۲۷۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - May 17, 2019 - Mock General (version 14) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۸/۰۲/۲۷۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - September 06, 2019 - Mock Academic - ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۸/۰۶/۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - September 06, 2019 - Mock General - GTجنرال آزمایشی۱۳۹۸/۰۶/۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - October 06, 2019 - Mock Academic - ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۸/۰۷/۲۶۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - October 17, 2019 - Mock General - GTجنرال آزمایشی۱۳۹۸/۰۷/۲۶۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - November 22, 2019 - Mock Academic - ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۸/۰۹/۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - November 22, 2019 - Mock General - GTجنرال آزمایشی۱۳۹۸/۰۹/۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمونMashhad - December 27, 2019 - Mock Academic (version 19) ACآکادمیک آزمایشی۱۳۹۸/۱۰/۰۶۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمونMashhad - December 27, 2019 - Mock General (version 19) GTجنرال آزمایشی۱۳۹۸/۱۰/۰۶۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال