آزمون‌های رسمی

لیست آزمون های آزمایشی IELTS در مشهد

وضعیتنام آزموننوع آزمونتاریخ برگزاریهزینه آزمون
پایان ثبت نامMashhad - December 07 , 2019 - Academicآکادمیک۱۳۹۸/۰۹/۱۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - December 07 , 2019 - Generalجنرال۱۳۹۸/۰۹/۱۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - January 11 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۸/۱۰/۲۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - January 11 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۸/۱۰/۲۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - February 13 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۸/۱۱/۲۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - February 13 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۸/۱۱/۲۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 07 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۸/۱۲/۱۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 07 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۸/۱۲/۱۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 07 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۹/۰۱/۳۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 07 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۹/۰۱/۳۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMay 21 , 2020 - Academic - Mashhadجنرال۱۳۹۹/۰۳/۰۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMay 21 , 2020 - General - Mashhdaآکادمیک۱۳۹۹/۰۳/۰۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - June 11 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۹/۰۳/۲۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - June 11 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۹/۰۳/۲۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - July 11 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۹/۰۴/۲۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - July 11 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۹/۰۴/۲۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - August 08 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۹/۰۵/۱۸۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - August 08 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۹/۰۵/۱۸۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - September 17 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۹/۰۶/۲۷۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - September 17 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۹/۰۶/۲۷۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - October 15 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۹/۰۷/۲۴۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - October 24 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۹/۰۸/۰۳۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - October 24 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۹/۰۸/۰۳۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - November 17 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۹/۰۹/۰۱۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - November 17 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۹/۰۹/۰۱۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - December 17 , 2020 - Academicآکادمیک۱۳۹۹/۰۹/۲۹۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - December 17 , 2020 - Generalجنرال۱۳۹۹/۰۹/۲۹۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال

مکان موسس پاراکس به آدرس زیر تغییر یافت:

بلوار سجاد – بین سجاد ۱۴ و ۱۶

پلاک ۳۴۲ طبقه دوم