برگذاری آزمون رسمی IELTS‌ در مشهد
برگذاری آزمون آزمایشی IELTS‌ در مشهد

برگذاری دوره های آموزشی IELTS‌ در مشهد
برگذاری دوره های آموزشی IELTS‌ در مشهد

برنامه برگزاری آزمون های اصلی IELTS در مشهد

وضعیتنام آزموننوع آزمونتاریخ برگزاریهزینه آزمون
پایان ثبت نامMashhad - December 07 , 2019 - Academicآکادمیک1398/09/16۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - December 07 , 2019 - Generalجنرال1398/09/16۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - January 11 , 2020 - Academicآکادمیک1398/10/21۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - January 11 , 2020 - Generalجنرال1398/10/21۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - February 13 , 2020 - Academicآکادمیک1398/11/24۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - February 13 , 2020 - Generalجنرال1398/11/24۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 07 , 2020 - Academicآکادمیک1398/12/17۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 07 , 2020 - Generalجنرال1398/12/17۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ظرفیت تکمیلMashhad - March 07 , 2020 - Academicآکادمیک1399/01/30۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ظرفیت تکمیلMashhad - March 07 , 2020 - Generalجنرال1399/01/30۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMay 21 , 2020 - Academic - Mashhadجنرال1399/03/01۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMay 21 , 2020 - General - Mashhdaآکادمیک1399/03/01۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال