برگذاری آزمون رسمی IELTS‌ در مشهد
برگذاری آزمون آزمایشی IELTS‌ در مشهد

برگذاری دوره های آموزشی IELTS‌ در مشهد
برگذاری دوره های آموزشی IELTS‌ در مشهد

برنامه برگزاری آزمون های اصلی IELTS در مشهد

وضعیتنام آزموننوع آزمونتاریخ برگزاریهزینه آزمون
پایان ثبت نامMashhad - December 07 , 2019 - Academicآکادمیک1398/09/16۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - December 07 , 2019 - Generalجنرال1398/09/16۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - January 11 , 2020 - Academicآکادمیک1398/10/21۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - January 11 , 2020 - Generalجنرال1398/10/21۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - February 13 , 2020 - Academicآکادمیک1398/11/24۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - February 13 , 2020 - Generalجنرال1398/11/24۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 07 , 2020 - Academicآکادمیک1398/12/17۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 07 , 2020 - Generalجنرال1398/12/17۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 07 , 2020 - Academicآکادمیک1399/01/30۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - March 07 , 2020 - Generalجنرال1399/01/30۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMay 21 , 2020 - Academic - Mashhadجنرال1399/03/01۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMay 21 , 2020 - General - Mashhdaآکادمیک1399/03/01۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - June 11 , 2020 - Academicآکادمیک1399/03/22۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - June 11 , 2020 - Generalجنرال1399/03/22۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - July 11 , 2020 - Academicآکادمیک1399/04/21۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - July 11 , 2020 - Generalجنرال1399/04/21۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - August 08 , 2020 - Academicآکادمیک1399/05/18۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - August 08 , 2020 - Generalجنرال1399/05/18۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - September 17 , 2020 - Academicآکادمیک1399/06/27۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - September 17 , 2020 - Generalجنرال1399/06/27۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پایان ثبت نامMashhad - October 15 , 2020 - Academicآکادمیک1399/07/24۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - October 24 , 2020 - Academicآکادمیک1399/08/03۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - October 24 , 2020 - Generalجنرال1399/08/03۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - November 17 , 2020 - Academicآکادمیک1399/09/01۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - November 17 , 2020 - Generalجنرال1399/09/01۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - December 17 , 2020 - Academicآکادمیک1399/09/29۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون BookingMashhad - December 17 , 2020 - Generalجنرال1399/09/29۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال

مکان موسس پاراکس به آدرس زیر تغییر یافت:

بلوار سجاد – بین سجاد ۱۴ و ۱۶

پلاک ۳۴۲ طبقه دوم